Nowy użytkownik? Załóż konto

Znam.to

Regulamin

Regulamin serwisu znam.to

 

§1

 


Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin serwisu znam.to"
 

2. Okazje.info - właściciel Porównywarki Cen Okazje.info oraz Serwisów Partnerskich - firma Brand sp.j., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5, wydawca serwisu znam.to. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Okazje.info, należy przez to rozumieć również Brand sp.j. w Łodzi.


3. Serwis znam.to - serwis internetowy prowadzony przez Okazje.info pod aktualnym adresem http://znam.to, umożliwiający użytkownikom zakładanie i prowadzenie profilu, dodawanie recenzji produktów wraz ze zdjęciami.

4. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Regulamin określa zasady realizacji przez Okazje.info na rzecz użytkowników Serwisu znam.to usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu znam.to profili użytkowników, zawierających recenzje i zdjęcia produktów oraz ich publicznego udostępniania na stronach Serwisu znam.to, zwanych dalej "profilami".

§3

W ramach świadczenia usługi elektronicznej Okazje.info udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu znam.to oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia profili na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§4

Usługa publikacji i utrzymywania profili jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu znam.to.

§5

1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie profilu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

2. W ramach świadczenia usługi określonej w §3 niniejszego Regulaminu Okazje.info może publikować zamieszczone przez użytkowników treści na stronach Serwisu znam.to i innych serwisach należących do Okazje.info., w tym w celu informowania o Serwisie znam.to. Okazje.info przysługuje prawo publikowania zamieszczonych przez użytkowników treści w Porównywarce oraz w Serwisach Partnerskich. Powyższe nie oznacza zobowiązania Okazje.info do publikowania zamieszczonych przez użytkowników treści w Porównywarce lub w Serwisach Partnerskich.


3. Użytkownicy Serwisu znam.to publikują na stronach swoich profili wszelkie treści, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Okazje.info nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§6

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach profili działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym szczególnie niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez użytkowników na stronach ich profili treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,

b) umieszczanie przez użytkowników na stronach ich profili materiałów tekstowych i graficznych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§7

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Serwisu znam.to przekazów reklamowych.

§8

Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach profili treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§9

Okazje.info zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników oraz do blokowania uczestnictwa w Serwisie znam.to w stosunku do osób naruszających zapisy §6, §7 i §8 niniejszego Regulaminu.

§10
Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Okazje.info może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących w Serwisie znam.to sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§11

1. Okazje.info dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu znam.to oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania oraz w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Serwisu znam.to i jego dostępności przez całą dobę.

2. Okazje.info nie odpowiada za przerwy z dostępem do Serwisu znam.to spowodowane niezależnymi czynnikami. W szczególności należą do nich: zdarzenia losowe, przerwy w dostawie usług technicznych niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu znam.to i problemy techniczne wynikające z konserwacji sprzętu, zmiany konfiguracji lub wprowadzania nowych funkcji Serwisu znam.to. Okazje.info nie odpowiada też za utratę danych przechowywanych na kontach użytkowników w przypadku ich utraty z jakiegokolwiek powodu. Okazje.info zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu Serwisu znam.to bez podania przyczyny.§12

1. Okazje.info zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu znam.to.

3. W terminie 14 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez użytkownika wiążącego Okazje.info i użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi wskazanej w §2 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Okazje.info zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego użytkownika w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu dla swej skuteczności powinno być złożone pocztą elektroniczną na adres znamto@news.okazje.info.pl

§13 Ochrona prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe użytkowników Serwisu znam.to będą przetwarzane w celu świadczenia przez Okazje.info usługi, o której mowa w § 2 Regulaminu oraz w celu prowadzenia akcji promocyjnych i działań marketingowych, w tym przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest Okazje.info.

 

2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i oznacza zgodę na świadczenie usługi, o której mowa w § 2 Regulaminu. Dane Użytkowników i ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

 

4. Użytkownik ma prawo wniesienia, w przypadkach określonych prawem, pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia założonego konta oraz do zaprzestania korzystania z pozostałych usług, o których mowa w Regulaminie w każdym czasie, w tym w przypadku zmiany Regulaminu. Żądanie zamknięcia konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z innych usług, o których mowa w Regulaminie należy nadesłać na adres e-mail: znamto@news.okazje.info.pl.

 

§14

 

Tytuły paragrafów w Regulaminie mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na jego interpretację.

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 października 2012 roku.