Nowy użytkownik? Załóż konto

Znam.to

Regulamin konkursu Duchy przes…

Regulamin konkursu: Duchy przeszłości

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Duchy przeszłości" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora pod adresem URL: www.znam.to zwanego dalej „Serwisem Znam.to” w terminie 9 - 23.02.2010r.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy zarejestrowania w Serwisie Znam.to. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w Serwisie Znam.to, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych, w zakresie niezbędnym do poinformowania uczestnika o przysługującym mu prawie do nagrody (adres e-mail).

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 9-23.02.2010r:

- zalogować się w Serwisie Znam.to przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

- zamieścić w Serwisie Znam.to co najmniej 5 recenzji, w sposób i na zasadach określonych w regulaminie Serwisu Znam.to.

- przy każdej z dodawanych recenzji zaznaczyć pole "Tak, biorę udział w konkursie Duchy przeszłości".

2. Przesłanie recenzji następuje po wybraniu przez uczestnika Konkursu opcji „Zapisz” umieszczonej w Serwisie Znam.to, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania recenzji.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać w danej edycji Konkursu dowolną ilość recenzji, ale nie mniej niż dziesięć.

4. Poprzez nadesłanie recenzji w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że jego recenzja nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia i nadesłania recenzji do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie Znam.to.

5. Poprzez nadesłanie recenzji w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie recenzji na stronach Serwisu Znam.to oraz na stronach Portalu i innych serwisów AGORY, w tym także na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród uczestników, którzy spełniają warunki § 2 i 3 jury wskaże 10 autorów najciekawszych recenzji – zwycięzców Konkursu, którym przyznana zostanie nagroda główna, o której mowa w § 5 ustęp 1.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu Znam.to wygranego oraz zawiadomi go o fakcie nabycia prawa do nagrody poprzez system wiadomości prywatnych w Serwisie oraz pocztą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym w Serwisie Znam.to do dnia 1 marca 2010 roku. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane adresowe w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych Regulaminem.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest 10 zestawów książek. W skład zestawu wchodzi: książka Danuty Noszczyńskiej pt. "Historia nie Magdaleny" oraz Arnhild Lauveng "Byłam po drugiej stronie lustra" dla uczestnika określonego w § 4 ustęp 1;

2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w Konkursie tylko jedną nagrodę spośród określonych w Regulaminie, bez względu na ilość kont posiadanych w Serwisie.

3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ustęp 4 Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia wskazania przez uczestnika adresu pocztowego.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli nagrodzony uczestnik nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, lub w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody nie wskaże danych adresowych umożliwiających Organizatorowi wysłanie nagrody, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, adresu zamieszkania oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., "Portal Gazeta.pl", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Duchy przeszłości", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu Znam.to.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.