Nowy użytkownik? Załóż konto

Znam.to Muzyka Alternatywna

Lao Che - Prąd stały / Prąd zm…

Lao Che - Prąd stały / Prąd zmienny(2010) Antena Krzyku

Dodaj do listy chcę.to! Napisz recenzję Komentuj!
Lao Che - Prąd stały / Prąd zmienny(2010)"to nadal gi­ta­ro­we
gra­nie, tym razem jed­nak
po­łą­czo­ne z
so­lid­ną dawką
elek­tro­ni­ki"

Ilość obejrzeń recenzji: 3130

Ocena recenzji: 100 % (1 głosów)

Bez cie­nia wąt­pli­wo­ści można po­wie­dzieć, iż była to jedna z naj­bar­dziej wy­cze­ki­wa­nych płyt w ostat­nim cza­sie. I nie ma co się dzi­wić – Lao Che już po al­bu­mie „Po­wsta­nie war­szaw­skie” wdra­pa­ło się na szczyt góry zwa­nej pol­skim biz­ne­sem mu­zycz­nym.   Ko­lej­ny suk­ces w po­sta­ci płyty „Go­spel” utrwa­lił ich na osią­gnię­tej po­zy­cji. Ob­sy­pa­ni na­gro­da­mi, zdo­by­li uzna­nie i sławę. „Prąd stały/Prąd zmien­ny” to czwar­te wy­daw­nic­two grupy. Czwar­te i naj­bar­dziej za­ska­ku­ją­ce. Ale wy­da­je mi się, że rów­nież za to ich po­ko­cha­li­śmy, za to, że można po nich ocze­ki­wać nie­ocze­ki­wa­ne­go.
 
Od­czu­cia fanów po wy­da­niu płyty nie były zbyt po­zy­tyw­ne. Zda­nie ogółu spi­sy­wa­ło naj­now­sze dzie­ło Lao Che na wiecz­ne za­po­mnie­nie. Ale za­miast pa­trzeć na ten krą­żek przez pry­zmat ich wcze­śniej­szych na­grań, spójrz­my na to z innej stro­ny. Spójrz­my na świe­żo i z otwar­tym umy­słem.
 
Do­sta­je­my 12 nie­za­leż­nych opo­wie­ści o róż­no­rod­nej te­ma­ty­ce, od po­wsta­nia świa­ta, przez srogą zimę, do tak wszech­obec­ne­go w na­szym życiu kry­zy­su. Tek­sty nie­zmien­nie są wiel­ką za­le­tą. Prze­wrot­ne, in­te­li­gent­ne, ale rów­nież lek­kie oraz mo­men­ta­mi dow­cip­ne.

Od stro­ny mu­zycz­nej to nadal gi­ta­ro­we gra­nie, tym razem jed­nak po­łą­czo­ne z so­lid­ną dawką elek­tro­ni­ki oraz kla­wi­sza­mi. Płyta jako ca­łość jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej mrocz­na niż wcze­śniej­szy „Go­spel”. Tutaj kli­mat od po­cząt­ku do końca jest cięż­ki, a wpro­wa­dze­nie elek­tro­nicz­nych brzmień spra­wia, że mu­zy­ka jest mo­men­ta­mi nie­po­ko­ją­ca i cia­sna. Mimo od­mien­nej eks­pre­sji wo­kal­nej i nie­po­rów­ny­wal­nie więk­sze­go wkła­du ży­wych in­stru­men­tów, ten krą­żek mo­men­ta­mi ko­ja­rzyć się może z nie­daw­nym so­lo­wym pro­jek­tem Spię­te­go. Tam rów­nież elek­tro­nicz­ne ko­la­że są ele­men­tem prze­wod­nim.
 
 „Prąd stały/prąd zmien­ny” jest cie­ka­wym ma­te­ria­łem, który może wcią­gnąć nie tylko za­twar­dzia­łych fanów Lao Che. Uwa­żam, że mu­zy­cy – choć nieco za­sko­czy­li – de­fi­ni­tyw­nie nas nie za­wie­dli. Mimo że w hie­rar­chii na­grań grupy nowy krą­żek po­sta­wił­bym do­pie­ro na dru­gim miej­scu, je­stem pe­wien, iż ten, kto po­sta­no­wi za­in­we­sto­wać w tę płytę, nie bę­dzie ża­ło­wał swo­jej de­cy­zji.

Cena: 35 zł.

Zalety:

- fajne luźne podejście do tematu
- panowie robią swoje i to się im chwali

Wady:

Polecam ten produkt

Lao Che - Prąd stały / Prąd zmienny(2010)

1.Historia Stworzenia Świata
2.Krzywousty
3.Magistrze Pigularzu
4.Czas
5.Życie Jest Jak Tramwaj
6.Dłonie
7.Kryminał
8.Prąd Stały/Prąd Zmienny
9.Urodziła Mnie Ciotka
10.Wielki Kryzys
11.Sam O'tnosc
12.Zima Stulecia

Błąd w opisie? Zgłoś to!

Komentuj!

Fotki produktu

  • Lao Che - Prąd stały / Prąd zmienny(2010)

Ocena produktu

  • Ocena produktu:
Zapisywanie ...

Ocena recenzji: 100 %

oceń recenzję:

Nieprzydatna Pomocna

Podobne produkty

Inne recenzje tego produktu (0)